JURIDISCHE INFORMATIE - PRIVACY

Gebruiksvoorwaarden

De website van Dr. Anja Vujovic is een website voor patiënten ter informatie. Het is ook bedoeld voor gezondheidswerkers om de overdracht van het wetenschappelijke werk van Dr. Anja Vujovic te vergemakkelijken.

 

Artikel 1. Juridische informatie

Het bewerken en beheren van de site wordt verzorgd door DRS OTH & VUJOVIC BVBA, gevestigd aan Hugo Verriest Street 42, 1780 Wemmel, België. – Bedrijfsnummer: 0700540532.

 

Artikel 2. Voorwaarden voor toegang tot de site

Toegang tot de website van Dr. Anja Vujovic is onderworpen aan acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken of de daarin opgenomen informatie te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

DRS OTH & VUJOVIC BVBA behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten en bij te werken.

 

Artikel 3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is te goeder trouw opgesteld door Dr. Anja Vujovic om relevante en informatieve informatie te verstrekken aan patiënten en iedereen die geïnteresseerd is in het klinische en wetenschappelijke werk van Dr. Anja Vujovic. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.

Mocht deze informatie onvolledig zijn of fouten bevatten, dan kan Dr. Anja Vujovic of DRS OTH & VUJOVIC BVBA niet aansprakelijk worden gesteld.
De informatie op deze website is geen vervanging voor advies, diagnose en evaluatie door een arts.

In het algemeen kan DRS OTH & VUJOVIC BVBA niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig technisch probleem van welke aard dan ook dat de distributie van haar site beïnvloedt.
DRS OTH & VUJOVIC BVBA behoudt zich het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder kennisgeving of compensatie.
DRS OTH & VUJOVIC BVBA kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld jegens u of tegen een derde voor enige wijziging, onderbreking, opschorting of verwijdering van de Site.

Onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan DRS OTH & VUJOVIC BVBA niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, klanten, gegevens, immateriële goederen die kunnen optreden als gevolg van het gebruik of onvermogen om de site te gebruiken, en meer in het algemeen, elke gebeurtenis met betrekking tot de site en / of een site van derden. In het bijzonder kan de aansprakelijkheid van DRS OTH & VUJOVIC BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor gehele of gedeeltelijke piraterij van de Site en de schade die dergelijke piraterij aan u of aan een derde zou kunnen toebrengen.

 

Artikel 4. Bescherming van persoonsgegevens

4.1. Privéleven

DRS OTH & VUJOVIC BVBA is voornemens te voldoen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Toegang tot de basisbronnen van websites vereist geen communicatie van persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, adres of het gebruik van een authenticatiemethode via login en wachtwoord .

4.2. Persoonlijke ruimte en vormen

Andere ruimtes gebruiken elektronische formulieren om verschillende diensten aan te bieden (afspraken maken, afspraken annuleren, etc.). De gegevens die u ons verstrekt, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor de in dit kader gedefinieerde doeleinden. Deze gegevens worden niet en zullen niet voor een ander doel worden verwerkt.

4.3. koekjes

DRS OTH & VUJOVIC BVBA kan echter informatie verzamelen met betrekking tot de verbinding van haar bezoekers via cookies en niet voor het verzamelen van persoonlijke informatie. Cookies zijn aanwezig op de website om technische redenen en om de inhoud van de website te verbeteren en aan te passen.

 

Artikel 5. Externe links

De website van Dr. Olivier OTH kan links bevatten naar websites, producten en diensten van derden. DRS OTH & VUJOVIC BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze andere sites die voldoen aan hun eigen privacybeleid.

Op dezelfde manier is de website van Dr. Oth toegankelijk via externe links van derden waarover DRS OTH & VUJOVIC BVBA geen controle heeft. DRS OTH & VUJOVIC BVBA geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, geldigheid, geschiktheid of volledigheid van alle informatie die u op deze sites aantreft. DRS OTH & VUJOVIC BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke links of links die op deze sites verschijnen.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

Alle informatie, logo’s, tekeningen, fotoartikelen, video’s of andere inhoud op de website zijn wettelijk beschermd. Deze elementen kunnen worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten.

Het is verboden om de visuele, tekstuele of audiovisuele inhoud van de website te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden, te verkopen zonder de schriftelijke toestemming van Dr. Olivier Oth.

In het geval van persoonlijk of non-profit gebruik, moeten de bron en de copyright- en eigendomsvermeldingen duidelijk worden vermeld.

 

Artikel 7. Reclame en financiering

De website host geen enkele vorm van reclame en wordt uitsluitend met eigen middelen gefinancierd.

Onze redactie blijft gratis en onafhankelijk van commerciële of reclame-invloeden.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing en wordt in overeenstemming daarmee uitgevoerd. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Franstalige rol, bevoegd.

Scroll naar boven